top of page
_edited.jpg

Yma i helpu cymunedau amrywiol Môn i ffynnu.  

 Mae Môn CF yn ymroddedig i gefnogi’n cymunedau drwy amrywiol brosiectau a mentrau sy’n llwyddo i ddod a gwir newid a ffyniant i'n hynys.  

 Dros y blynyddoedd rydym wedi cynnal prosiectau sy’n cynnwys digwyddiadau godi arian hyd at sefydlu grwpiau cymdeithasol a chyfleodd i bobl ddod at ei gilydd.  

 Ein nod yw gwrando ar y gymuned a rhoi eu blaenoriaethu gyntaf. 

Cronfa Cist Gymunedol Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl Môn CF  

Dyddiad cau: 27/09/2023 | Hanner Dydd  

Mae Cronfa Cist Gymunedol Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl yn ffynhonnell arian sydd ar gael i gefnogi grwpiau a sefydliadau cymunedol yng Nghaergybi.  

Darperir y grantiau yn bwrpasol er mwyn rhoi cefnogaeth ariannol hanfodol er mwyn i grwpiau cymunedol allu ffynnu.    

 Drwy rymuso pobl leol, gallwn gyfrannu at wneud grwpiau a sefydliadau yn fyw gweithgar yn eu cymunedau. Drwy ddarparu arian gallwn alluogi’r grwpiau i brynu offer angenrheidiol, cyllido eu gweithgareddau a chefnogi unigolion o fewn eu cymunedau.  

 Mae grantiau 2023/24 ar gael rŵan felly cewch wneud cais am arian.   

 Os ydych yn rhan o sefydliad neu grŵp sy’n elwa pobl Caergybi, ceisiwch am grant heddiw. 

Funded through:

Sgyrsiau Lleol 

Mae Sgyrsiau Lleol Caergybi wedi ei gyllido drwy Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl  (drwy’r Loteri Iechyd) a gwastad yn chwilio am gefnogaeth ac yn annog trigolion Caergybi I

gyfrannu’n ymarferol at y sgyrsiau lleol sy’n ymwneud â thri phrif flaenoriaethau megis:   

 •  Ieuenctid   

 •  Digwyddiadau   

 •  Llefydd a gofodau    

 Yn ogystal, bydd y rhaglen yn cynnig cyfle i drigolion lleol fod yn rhan o Banel Grantiau Cist Gymunedol a Grŵp Llywio’r Sgyrsiau Lleol.    

Our Current Projects

Môn Multiply

Môn Multiply is a new initiative that helps adults on Anglesey improve their numeracy skills.


Môn CF is delivering Môn Multiply projects across the region to help individuals develop new Skills for Life!

If you're aged 19 and over and don't have a GCSE Maths at Grade C (or equivalent) you can access our FREE Skills for Life Programmes!

SERCO Restart

The SERCO Restart scheme is a project commissioned by the Department for Work and Pensions (DWP) and gives Universal Credit claimants who have been out of work for at least 9 months enhanced, bespoke support to find work.


We provide support to individuals on Anglesey in the Intensive Work Search Regime (IWSR) and are committed to understanding the personal circumstances, goals, and aspirations of each participant, to help break down barriers and move forward and find sustainable and secure work.


Through the SERCO scheme we can help in the following ways:

 • Dedicated 1:1 support from employment mentors

 • Access to training and qualifications

 • Advise on debt & money management issues

 • Build confidence and skills

 • Prepare CV’s and interview techniques

 • Support mental and physical health conditions

 • Improve job search results

 • Find and secure sustainable employment

Communities for Work Plus (C4W+)

Communities for work Plus is an initiative to provide intensive employment advice and mentoring that helps participants overcome barriers and secure employment.


As the Communities for Work Plus provider for Anglesey, Mon CF works with people from across the island to improve their employability and prospects.


The project enables us to provide everyone we work with a dedicated work mentor who is readily available and will maintain regular contact to ensure the best results are achieved.


Communities for Work Plus provides the support to help build confidence, gain work experience, learn new skills, or re-write an individual's CV.

Shared Prosperity Fund:

The Shared Prosperity Fund (SPF) is linked to the UK governments Levelling Up agenda and is part of their mission to level up the whole of the United Kingdom.


It is about improving people's pride in the places they live, through initiatives and projects that improve communities and overcome the deep-seated geographical inequalities facing some parts of the country.


The SPF succeed the old EU structural funds, and the money goes directly to local places across England, Scotland, Wales, and Northern Ireland.

Levelling up fund

The Levelling Up Find is an initiative lead by the UK Government to provide opportunities to more people across the United Kingdom.


The flagship scheme backs projects across the country with a pledge of £4.8 billion worth of investments to help more areas Level Up.


The funding is available for projects that create opportunities in one of the following ways:

 • Improving jobs, pay and living standards in an area.

 • Making streets safer.

 • Protecting the health and wellbeing of people.

 • Investing in high streets and town centres.

 • Improving local transport options.

Vacant Property Project

The Môn CF element of the Levelling Up Fund aims to transform our town centre through the Vacant Property Programme.


The project will see Môn CF acquire properties in the town centre of Holyhead and refurbish them to a suitable standard. Creating affordable business premises for local people and organisations to use.

Our Current Projects

Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl

Mae’r PHT yn fenter sy’n ceisio taclo anghydraddoldebau iechyd o fewn y Deyrnas Unedig.   

Mae anghydraddoldebau iechyd i'w gweld mewn sawl ffordd ac mae’r  PHT wedi cyllido dros 3,000 o brosiectau lleol.  

 

Yn eu mysg mae prosiectau yng Nghaergybi gan gynnwys Sgyrsiau Lleol, Grŵp Cybi Events a’r Grŵp Llywio Sgyrsiau Lleol.

PHT.png

SERCO Restart

Mae cynllun SERCO Restart yn brosiect a gomisiynwyd gan Adran Gwaith a Phensiynau  (DWP) ac yn rhoi cymorth unigryw i hawlwyr Credyd Cyffredinol sydd wedi bod allan o waith am o leiaf 9 mis, er mwyn iddynt ddod o hyd i  swydd.   

 Rydym ym Môn CF yn cefnogi unigolion ar yr ynys o dan y Gyfundrefn Chwilio Am Waith Dwys (IWSR) ac yn ymroddedig i ddod i ddeall eu sefyllfa bersonol, eu hamcanion a dyheadau a cheisio goresgyn rhwystrau gan symud ymlaen at bwynt lle mae swydd ddiogel a chynaliadwy wedi ei sicrhau.   

Drwy gyfrwng rhaglen SERCO gallwn helpu yn y ffyrdd canlynol:  

 •  Cymorth unigryw 1:1 gan Fentor Gwaith   

 •  Help i drefnu hyfforddiant a chael cymwysterau  

 •  Cyngor ar faterion yn ymwneud ag arian a dyledion  

 •  Datblygu hyder a sgiliau  

 •  Darparu CV a gwybodaeth am sut i ymddwyn mewn cyfweliad  

 •  Cymorth i rai sydd â chyflyrau meddygol meddyliol a chorfforol   

 •  Gwella’r broses o gasglu gwybodaeth am y swyddi sydd ar gael   

 •  Darganfod a sicrhau swydd gynaliadwy 

Serco.png

Cymunedau Dros Waith a Mwy (C4W+)  

Rhaglen yw Cymunedau Dros Waith a Mwy sy’n cynnig cymorth arbenigol i helpu unigolion chwilio am waith drwy ddarpariaeth cyngor a mentora sy’n unigryw iddynt. Bydd hyn yn cynnwys cymorth i oresgyn rhwystrau fydd wedyn yn arwain at swydd barhaol.   

 Gan mae Môn CF yw’r darparwr Cymunedau Dros Waith a Mwy ar yr ynys rydym yn medru cynorthwyo unigolion i wella eu siawns o gael swydd a gwella eu dyfodol – lle bynnag maent yn byw ym Môn.  

 Mae’r rhaglen yn ein galluogi i glustnodi Mentor penodedig i weithio hefo’r unigolyn yn rheolaidd er mwyn sicrhau swydd iddynt.   

 Bydd Cymunedau Am Waith a Mwy yno i roi’r gefnogaeth a all helpu unigolion i wella eu hyder, sicrhau profiad gwaith, cael sgiliau newydd neu efallai ail-wneud CV. 

c4w+.png

Cronfa Ffyniant Cyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Cyffredin yn elfen o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU ac yn rhan o’r ymdrech i gael gwared ar yr anghydraddoldebau sydd yn bodoli yn y Deyrnas gyfan.   

 Y nod yw gwella’r balchder sydd gan bobl yn y llefydd maent yn trigo, drwy fabwysiadau mentrau a phrosiectau sy’n gwella cymunedau ac sy’n goresgyn anghydraddoldebau daearyddol sy’n wynebu rhai ardaloedd o’r wlad.   

 Olynydd arian  yr Undeb Ewropeaidd yw’r Gronfa Ffyniant Cyffredin a bydd yr arian yn mynd yn uniongyrchol i ardaloedd yng Nghymru,  Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.   

SPF.png

Levelling up Fund

Mae Cronfa Ffyniant Cyffredin yn rhaglen dan arweiniad Llywodraeth y DU sydd â’r nod o ddarparu cyfleoedd i fwy o bobl ar draws y Deyrnas Unedig.   

 Bydd y rhaglen flaenllaw yma’n cynnig cefnogaeth i brosiectau ledled y wlad gydag addewid o  £4.8 biliwn o fuddsoddiad er mwyn sicrhau Ffyniant Cyffredin.   

 Mae’r arian ar gael ar gyfer prosiectau sy’n creu cyfleoedd yn eu mysg y canlynol:  

 •  Gwella sefyllfa hefo gwaith, cyflogau a safonau byw mewn ardal.  

 •  Gwneud strydoedd yn fwy diogel.  

 •  Gwarchod iechyd a lles pobl.  

 •  Buddsoddi mewn strydoedd mawr a chanol trefi.  

 •  Gwella opsiynau ar gyfer trafnidiaeth leol. 

SPF.png

Rhaglen Eiddo Gwag 

 Bydd pob busnes sy’n dod atom am help yn cael Mentor Busnes penodedig i'w cynorthwyo i sicrhau llwyddiant i'w menter.  

 Bydd ein rhaglenni Mentora Busnes yn eich helpu yn y byd busnes. Gyda chymorth a chyngor ymarferol ym mhob elfen o fusnes,  gan gynnwys darparu Cynllun Busnes a chreu a mabwysiadu ystod eang o bolisïau perthnasol, mae ein tîm yma i'ch helpu.

    

 Bydd Rhaglen Eiddo Gwag Môn CF yn canolbwyntio ar brynu adeiladau gwag yng nghanol tref Caergybi a’u trin ac addasu i'r safon uchaf posibl. Bydd yr eiddo wedyn yn cael eu cynnig i drigolion a sefydliadau lleol i'w rhentu.   

 Lleoliadau Swyddfeydd 

SPF.png

Community Projects and Facilities

unsplash-ZUWls_bDgAk_edited.jpg

The Cybi Events Group

A community-led group which meets to discuss, plan, and organise free activities in Holyhead. ​ Past events include a Christmas Ice Rink, a Community Clean-Up Day, and an Open-Air Cinema. The group is always looking for new volunteers who want to take part and provide ideas and skills to help make things happen.

Home Grown Vegetables

Community Allotmant

Have a passion for gardening and do not have the space? Want to learn more about the outdoors in a communal space with plenty of support? ​ Join our community allotment project where we are transforming the empty spaces around us into greener areas the community can enjoy.

Môn-CF---24.08 (1).jpg

Milbank Community Centre

Môn CF manages and maintains the Millbank community centre. The space is available to the local community to rent out for various purposes including parties, clubs, meetings, and much more. ​ The centre has been completely refurbished and now includes two large meeting rooms, two small offices, a fully fitted and equipped kitchen, and facilities making it an ideal space for almost any purpose.

community-chest-top.jpg

Local Conversation Steering Group

The Local Conversations Steering Group is made up of residents who have come together to steer projects in the Holyhead area. ​ The projects include the Youth Pod, the Cybi Events Group, and the Community Chest Grants Panel.

263123574_459786262246651_6930785184776434053_n.jpg

Knit & Natter

Knit & Natter sessions is a community project which aims to combat loneliness and isolation from happening in our community. Our aim is to bring people together in a social space that is warm and welcoming.

bottom of page