top of page

Ddarparu

Cymorth Cyflogaeth

yng Ngogledd Cymru

Amdanom Ni

Mae Môn CF yn elusen a chwmni cyfyngedig dan warrant sy’n eiddo i bobl Môn. 

Yn wreiddiol sefydlwyd Môn CF i roi cymorth i’r ardaloedd mwyaf difreintiedig ar yr ynys ond erbyn hyn rydym wedi tyfu i roi cymorth i’r rheini sydd am wella eu sgiliau gwaith neu ddod o hyd i swyddi.

 

Mae ein gwasanaeth ar gael ledled Môn gyda phwyslais ar roi gwell cyfle i bobl gael gwaith â chyflog da, helpu unigolion i sefydlu busnesau a chynnig hyfforddiant galwedigaethol i unigolion a gweithluoedd yr ynys. 

Adnabyddir ni heddiw fel y sefydliad pwrpasol ar yr ynys ar gyfer unigolion sydd am gael gwaith, sefydlu busnes neu dderbyn hyfforddiant galwedigaethol.  

Rydym yn cynorthwyo cannoedd o bobl bob blwyddyn i gyrraedd eu potensial a chreu dyfodol mwy disglair iddynt.  

here-today.jpg

Ein stori

Yn 2003 lansiwyd strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd bywydau i nifer fawr o drigolion Cymru. Galwyd y strategaeth yma yn ‘Cymunedau’n Gyntaf’. 

‘Roedd hyn yn rhywbeth arloesol gyda’r pwyslais ar gymunedau’n dod o hyd i atebion i’w problemau eu hunain. Y nod oedd rhoi’r pŵer yn nwylo pobl leol.  

Ugain mlynedd yn ôl ym Môn daeth criw o bobl at ei gilydd gyda’r bwriad o gyd weithio i geisio lleihau tlodi.  

O’r gwreiddiau hyn daeth Môn CF i fodolaeth ac mae’r nod o gynorthwyo cymunedau’r ynys wrth wraidd ein holl weithgareddau. 

Yn sail i’n gwaith yw cynorthwyo pobl i gael gwaith o safon, sefydlu busnesau, darparu hyfforddiant galwedigaethol a chefnogi prosiectau cymdeithasol ar draws Môn. 

Ers ein sefydlu rydym wedi cynorthwyo miloedd o bobl ar draws Môn a Gogledd Cymru i sicrhau swyddi cynaliadwy. 

Yn ogystal mae rhai cannoedd o fusnesau wedi’u cychwyn gyda’n cymorth ac wedi dod o hyd i grantiau ac arian i’w galluogi i lwyddo.  

Byddwn hefyd yn darparu hyfforddiant galwedigaethol i unigolion, ysgolion a busnesau ledled yr ynys.   

bottom of page