top of page

Ein Harianwyr

Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru / Cronfa Gymdeithasol Ewrop:

Cyllid o fwy na £ 800,000 i gefnogi:

​​

 • Echel Blaenoriaeth ESF 1: Mynd i'r Afael â Thlodi trwy Gyflogaeth Gynaliadwy.

 • Amcan Penodol 1.3 - lleihau cyfraddau tangyflogaeth neu absenoldeb o ganlyniad i rwystrau megis afiechyd, gwaith sy'n cyfyngu ar gyflyrau iechyd neu anableddau, cyfrifoldebau gofalu neu ofal plant, gan atal rhwystrau o'r fath rhag arwain at dlodi ac eithrio unigolion o'r farchnad lafur.

 • Llinyn 2 -  Cymorth Cyflogwr

 • Yn syml, nod y rhaglen yw cefnogi cyflogwyr trwy eu gwneud yn fwy proffesiynol ac effeithlon yn y ffordd y maent yn gweithredu. Cyflawnir hyn trwy roi mynediad iddynt i wybodaeth a pholisïau perthnasol a fydd yn gwella eu cydymffurfiad â deddfwriaeth a'r prosesau a'r gweithdrefnau y dylent fod yn eu mabwysiadu i ddod yn fwy effeithlon.   

 • Trwy ddarparu cefnogaeth ymarferol i'r cyflogwyr, bydd Môn CF yn creu'r amgylchedd cywir i ganiatáu i fusnesau bach a chanolig dyfu ac, yn ôl eu natur, i greu gwell cyfleoedd i'w gweithlu.

Y blaenoriaethau penodol i fynd i'r afael â nhw yw: -  

​​

 • Gweithgareddau gyda chyflogwyr i gefnogi datblygiad y gweithlu ac i hyrwyddo trefniadau gweithio hyblyg  

 • Gweithgareddau sy'n helpu unigolion i oresgyn tangyflogaeth yn y gweithle a allai gynnwys er enghraifft mwy o oriau gwaith neu ennill contract parhaol

 • Gan ddarparu cefnogaeth ymarferol i'r cyflogwyr, bydd Môn CF yn creu'r amgylchedd cywir i ganiatáu i fusnesau bach a chanolig dyfu ac, yn ôl eu natur, i greu gwell cyfleoedd i'w gweithlu.

 • Sicrhawyd Cyllid Paru ychwanegol wedi'i Dargedu  hefyd gan LlC - £310.000 tuag at y prosiect “Mewn Gwaith”.

Llywodraeth Cymru

Rhaglen Cymunedau ar gyfer Gwaith (CfW) yw rhaglen Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop a gyd-noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith + (CfW +) yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n gweithredu fel cefnogaeth cofleidiol i'r prosiect Cymunedau ar gyfer Gwaith.

Mae'r ddau brosiect yn gweithio ochr yn ochr i gefnogi'r rhai sy'n ddi-waith ledled Ynys Môn, a'r rhai sydd angen goresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag mynd yn ôl i weithio. Gallai rhwystrau fod yn unrhyw beth gan gynnwys gofal plant neu anghenion hyfforddi, diffyg cludiant, hyder isel a diffyg dillad ar gyfer cyfweliadau. Mae'r holl gefnogaeth wedi'i theilwra ar gyfer anghenion unigol a gellir cynnig cefnogaeth mewn lleoliad 1: 1 gyda mentor dynodedig.

Gall y gefnogaeth sydd ar gael cynnwys:

 • Mynediad at gyfleoedd hyfforddi cysylltiedig â gwaith - am ddim

 • Cymhelliant a magu hyder

 • Cymorth hefo creu CV a sut i fynd ati i geisio am swydd

 • Paratoi ar gyfer cyfweliadau

 • Gwirfoddoli a lleoliadau gwaith

 • Cefnogaeth ar gyfer Sgiliau Hanfodol

 • Cefnogaeth i ddod o hyd i swydd hefo tâl

Cyngor ar gyfer hunangyflogaeth

wcva.jpg
AI.jpg

Wales Council for Voluntary Action (Cronfa Cynhwysiant Gweithredol)

Rheolir y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol gan WCVA, gyda chefnogaeth cyllid gan  Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.  Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl ddifreintiedig. Cefnogir unigolion ar daith i'w helpu i wella eu sgiliau sylfaenol, cymdeithasol a chyfathrebu, i'w galluogi i fod yn fwy hyderus a pharatoi'n well ar gyfer gwaith. Mae'n cynnwys elfen. sy'n cynnig cymorthdaliadau cyflog i gyflogwyr i'w hannog i gynnig cyfleoedd gwaith i bobl leol.

Peoples health trust.jpg

People’s Health Trust

Cyllid  oddeutu  £90,000 y flwyddyn i gefnogi gweithgareddau yng Nghaergybi.

Mae Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl wedi ymrwymo i fod yn ariannwr lleol dan arweiniad pobl. Mae hyn yn golygu eu bod yn ymgysylltu â chymunedau lleol dros y tymor hir, fel y gallant benderfynu sut a phryd y mae'n well gwario'r arian yn eu hardal leol i'w wneud yn lle gwell fyth i dyfu, byw, gweithio a heneiddio.    

Mae Sgyrsiau Lleol yn fodel cyllido hyblyg sy'n cael ei arwain gan yr hyn y mae pobl leol ei eisiau.

Mae pobl leol yn adnabod eu cymunedau lleol orau. Maent yn gwybod:

 • yr hyn y mae'r gymuned yn ei wneud yn dda

 • yr hyn sydd ei angen i wneud pethau hyd yn oed yn well

 • ble a phryd mae ei angen

 • sut i wneud i newid ddigwydd yn eu cymunedau.

Credwn fod cymunedau sy'n dod at ei gilydd ac sydd â rheolaeth wirioneddol dros sut, ble a phryd yr ymrwymir arian yn un ffordd bwysig o ddosbarthu arian. Mae'n gosod pobl leol wrth galon cynlluniau lleol, yn hytrach na bod pobl leol yn gorfod ffitio i mewn i gynlluniau cyllidwr.

Gwneir hyn yng Nghaergybi trwy gefnogi amrywiol weithgareddau a grwpiau.

Magnox/N.D.A.

Cefnogaeth ariannol ar gyfer darparu hyfforddiant gyda'r nod o ddarparu sgiliau ar gyfer  pobl Ynys Môn – y sgiliau angenrheidiol i'w galluogi i gael swyddi.

The Waterloo Foundation

Cefnogaeth i unigolion cyflogedig yn Ynys Môn sydd angen gallu gyrru car i wella eu gyrfa. Cyllid ar gyfer gwersi gyrru, ynghyd â phrofion theori a phrawf gyrru ymarferol.

SM.jpg

Steve Morgan Foundation: Cronfa Argyfwng Covid-19

Cefnogaeth i alluogi Môn CF i ehangu eu gwasanaethau i'r rhai nad ydynt yn gymwys  ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd eraill. Mae hyn yn cynnwys  -  

 • cymwysterau dysgu o bell achrededig ar-lein

 • Cronfa i gefnogi unigolion i ddychwelyd i hyfforddiant neu gyflogaeth

Mae hefyd wedi caniatáu inni gael ein staff yn  ôl i'r swyddfeydd er mwyn cefnogi'r cyhoedd drwy eu gweld wyneb yn wyneb trwy apwyntiad yn unig. 

MOONDANCEWEB-jpg.jpg

The Moondance Foundation

Cyllid tuag at ddygymod â’r darpariaethau oedd eu hangen i ganiatáu pellter cymdeithasol ac ehangu'r  gofod a  gwasanaethau cymorth a gynigir  i'r gymuned o ran lliniaru tlodi, gwella amgylchiadau, sicrhau'r buddion mwyaf posibl a chefnogaeth i sicrhau cyflogaeth ystyrlon. Ar ben hynny,  roedd yr arian yn ein galluogi i gynnig cyfleoedd hyfforddi i gefnogi'r gymuned yn eu taith o  hunan-welliant  a chynyddu eu siawns o sicrhau cyflogaeth.

bottom of page