top of page

Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni, ac rydym am gyfathrebu â'n cyfranogwyr mewn ffordd sydd â'u caniatâd, ac sy'n unol â chyfraith y DU ar ddiogelu data. O ganlyniad i newid yng nghyfraith y DU, yn enwedig mewn perthynas â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol newydd, mae angen eich caniatâd arnom nawr ar ba wybodaeth rydyn ni'n ei chadw amdanoch chi a sut rydyn ni'n cysylltu â chi. Rhowch y manylion cyswllt rydych chi am i ni eu defnyddio i gyfathrebu â chi yn y ffurflen ymholi.

Trwy gyflwyno ffurflen ymholiad rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i Môn CF ddal a phrosesu eich data personol at y dibenion a ganlyn:

  • I storio fy manylion personol ac unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â thrafodaethau a gweithgareddau sy'n ymwneud â'r gefnogaeth y byddaf yn ei derbyn gan Môn CF.

  • Rwy’n cytuno i’r wybodaeth hon gael ei storio ar system recordio data meddalwedd ddiogel Môn CF at ddibenion fy nghefnogi yn fy nodau fel y trafodwyd gyda Môn CF.

  • Er mwyn fy hysbysu am gyrsiau hyfforddi, swyddi gwag, apwyntiadau, digwyddiadau, gweithgareddau a gwasanaethau yn Môn CF (nodwch y gallwch ddad-danysgrifio o e-fwletinau Môn CF, testunau ac phost gyffredinol ar unrhyw adeg).
    Rhannu eich gwybodaeth â sefydliadau y credwn a fydd o gymorth i Môn CF wrth eich cynorthwyo i gyflawni eich nodau o ran sicrhau swydd neu fynychu cwrs hyfforddi.

  • Mae'r sefydliadau hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, Ganolfan Waith, Cyngor Sir Ynys Môn, Gyrfa Cymru, CAIS, Gorwel, Agoriad, C.A.B., Remploy, Cyngor Sir Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac unrhyw gyflogwyr posib. Ni fyddwn yn rhannu eich data ag unrhyw sefydliad arall heb eich caniatâd.

  • I rannu fy manylion cyswllt gyda'r staff a'r cyfarwyddwyr hynny ym Môn CF y bernir eu bod yn angenrheidiol fel y gallant roi'r wybodaeth ddiweddaraf imi am newyddion, cyrsiau hyfforddi, swyddi gwag a gweithgareddau a gwasanaethau eraill a fydd yn digwydd mewn perthynas â'm hymglymiad â Môn CF.

  • Rwy'n cydsynio i Môn CF gysylltu â mi trwy'r post, ffôn, e-bost neu neges destun.

Gallwch roi caniatâd i'r holl ddibenion; un o'r dibenion neu ddim o'r dibenion. Pan na fyddwch yn rhoi caniatâd ni fyddwn yn gallu defnyddio'ch data personol; (felly er enghraifft efallai na fyddwn yn gallu rhoi gwybod i chi am gyfleoedd a / neu ddigwyddiadau sydd ar ddod); ac eithrio mewn rhai sefyllfaoedd cyfyngedig, megis lle mae'n ofynnol gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu amddiffyn aelodau'r cyhoedd rhag niwed difrifol. Gallwch ddarganfod mwy am sut rydym yn defnyddio'ch data trwy gysylltu â'n prif swyddfa ar 01407 762004.

Gallwch dynnu'n ôl neu newid eich caniatâd ar unrhyw adeg trwy gysylltu â'r Rheolwr Data yn Môn CF, 63 Styd y Farchnad, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1UN neu INFO@MONCF.CO.UK. Sylwch y bydd yr holl brosesu eich data personol yn dod i ben unwaith y byddwch wedi tynnu caniatâd yn ôl, ac eithrio pan fydd hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, ond ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw ddata personol sydd eisoes wedi'i brosesu cyn y pwynt hwn.

Mae Môn CF YN Elusen Gofrestredig (Rhif 1148502) a Chwmni Cyfyngedig trwy Warant (Rhif 08085673)

bottom of page