top of page

Wena Jones, 56 from Caernarfon secures role at Protec Physiotherapy


Roedd Wena wedi bod yn ddi-waith ers 2018, oherwydd gofalu am ei gŵr a gafodd ddiagnosis o ganser y pen a'r gwddf. Ar ôl ychydig flynyddoedd, fe wnaeth iechyd ei gŵr wella, ac roedd hi'n gallu meddwl am ddychwelyd i'r gwaith. Teimlai Wena ei bod am newid gyrfa o'i swydd fel asesydd arholiadau gan ei bod yn eithaf straen - ar ôl bod allan o waith am nifer o flynyddoedd, nid oedd yn gwybod ble i droi.


Sicrhaodd Môn CF leoliad wena gyda Ffisiotherapi Protec fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol. Mynegodd Wena ei bod wedi teimlo'n bryderus wrth feddwl am ddychwelyd i'r gwaith, ond roedd hi'n teimlo mor gyfforddus gyda'r holl staff sydd wedi ei helpu ar ei thaith yn ôl i'r gwaith. O'i chyfarfod cyntaf gyda Teresa a Katie, i gael help a chymorth gan Rees a Carys wrth iddi ddechrau ar ei lleoliad - dywedodd "Alla i ddim diolch digon i chi, mae popeth wedi bod mor hawdd ers ymuno â Môn CF."

Digwyddodd ei gŵr hefyd ddechrau ei swydd newydd ar yr union ddiwrnod ag y dechreuodd hi, felly roedd yr amseru'n wych. Yn ddiweddar, daliodd Carys i fyny gyda Wena, meddai: "Mae'r swydd a'r oriau yn berffaith, dwi'n cael beicio i'r gwaith, mae bywyd yn berffaith, mae'r cyfan yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae CG Môn wedi newid fy mywyd!"

Mae Wena yn un o'r 5 cleient sydd wedi cael eu rhoi mewn lleoliadau gwaith â thâl gyda chyflogwyr lleol ers i'r prosiect ddechrau yng Ngwynedd ar 1 Chwefror 2021. Mae cleientiaid llwyddiannus eraill yn cynnwys:

  • Fe wnaeth Ethan, 19 oed o Fetws Garmon, sicrhau rôl fel Plastrwr yn Colin Jones Plastering Limited, sydd wedi'i leoli yn Llanrug.

  • Sicrhaodd Gareth, 50 oed o Lanllechid, rôl fel Plastrwr yn Rowyn Construction, gan weithio ar hyd Ynys Môn a Gwynedd.

  • Sicrhaodd Brandon Warrington, o Fangor, rôl gyda B &m Davies Ltd, fel Cwmni Gweithredol Cyffredinol ym Mangor.

  • Sicrhaodd Mary Hardy o Dreborth rôl fel Cynorthwy-ydd Arddangos a Gwerthu gydag Ystafelloedd Gardd Brookwell, wedi'i lleoli ym Mangor.

Os ydych yn fusnes lleol yng Ngwynedd a hoffai bartneru gyda ni i gynnig lleoliad gwaith â thâl wedi'i ariannu'n llawn i breswylydd lleol, anfonwch e-bost atom yn business.support@moncf.co.uk.


Os ydych yn byw yn ardal Bangor neu Gaernarfon ac os hoffech ddatblygu eich sgiliau a'ch gyrfa ymhellach, llenwch ein ffurflen ymholiadau ar-lein. Bydd aelod o'n tîm cymorth cyflogaeth mewn cysylltiad i drafod y camau nesaf.Comments


bottom of page