top of page

Stuart Eccles, 20 o Bethesda, rwan yn hunangyflogedig yn Gwasanaethau Coed


“Rydw i mor falch o’r gefnogaeth rydw i wedi’i chael gan Môn CF gan na fyddwn i lle rydw i heddiw. Byddwn yn argymell yn fawr.” - Stuart Eccles, 20, Bethesda


Cyfeiriwyd Stuart yn wreiddiol at Môn CF gan ei hyfforddwr gwaith JCP. Roedd angen cefnogaeth i greu CV, chwilio am waith a chyfleoedd hyfforddi. Roedd gan Stuart ddiddordeb mewn dod o hyd i waith yn yr awyr agored yn cwympo coed neu ffensio. Mynegodd Stuart ddiddordeb mewn dilyn Cwrs Llif Gadwyn neu Ddefnyddio Offer Pŵer yn Ddiogel ond roedd yn ansicr o ble i gael y cyrsiau hyn.


Cyn pandemig Covid -19, llwyddodd Stuart i basio ei brawf theori gyrru, ond gohiriwyd ei brawf gyrru ymarferol. Oherwydd bod Stuart yn byw mewn ardal wledig a chan nad oedd yn dal i allu gyrru, roedd angen iddo ddod o hyd i waith yn fwy lleol ar ei lwybr bws.


Cefnogwyd Stuart i greu fersiwn ddigidol wedi'i diweddaru o'i CV ac fe'i hanogwyd i ymgeisio am swyddi ar-lein. Cynigiwyd cyfle i Stuart weithio ochr yn ochr â chwmni Gwasanaeth Coed lleol ar sail hunangyflogedig; unwaith iddo gael cwrs Cynnal a Chadw Llif Gadwyn - daeth ei fentor o hyd i ddarparwr hyfforddiant ardystiedig LANTRA a'i archebu ar y dyddiad nesaf yr oedd ar gael. Yn ogystal, ariannwyd a chwblhawyd cwrs Hyfforddiant Cyflym Uchel Lefel 2 Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle gan Stuart wrth aros am ei gwrs.


Llwyddodd Stuart i gwblhau cwrs Cynnal a Chadw Llif Gadwyn Lantra deuddydd a gynhaliwyd ym Mae Colwyn ac mae bellach wedi cofrestru fel hunangyflogedig. Mae Stuart yn gweithio ochr yn ochr â chontractwr lleol sy'n ei helpu gyda chludiant i wahanol leoliadau ac yn gweithio ar adeiladu ei enw da yn lleol cyn iddo geisio pasio ei brawf gyrru i'w alluogi i ymgymryd â gwaith ymhellach i ffwrdd.

Comments


bottom of page