top of page

Lizzie Jones yn troi ei bywyd o gwmpas yn 60 oed!
Lizzie Jones, 60 “Rydw i wedi cael trafferth cyrraedd lle rydw i mewn bywyd nawr, yn dod allan o briodas a barodd bum mlynedd ar hugain, ac yn gorfod delio ag ysgariad ac addasu i fyw ar fy mhen fy hun.


Ddwy flynedd yn ôl, pan aeth y byd i gloi gyda Covid, (ac roedd fy mhedwar plentyn naill ai wedi gadael cartref neu wedi tyfu i fyny), penderfynais ei bod yn bryd canolbwyntio arnaf.


Fe wnes i ail-addysgu fy hun (dysgu o bell ar-lein oherwydd cyfyngiadau Covid) a dod yn athro TEFL cymwys. Yna edrychais am waith lleol, i'm llanw yn y cyfamser. Dyna pryd roeddwn i’n ddigon ffodus i gael swydd fel Swyddog Marchnata Digidol a Chyfathrebu gyda Seapig trwy Môn CF.”Dywedodd Carys, Swyddog Lleoliad Gwaith Môn CF: “Des i ar draws CV Elizabeth (Lizzie) ar-lein am y tro cyntaf ar Indeed, ac o’i chefndir a’i hobïau, roeddwn i’n meddwl y byddai’n ffit berffaith i Cara yn Seapig a galwodd hi i fyny am y digwyddiad. rôl. Po fwyaf y siaradon ni, y mwyaf roeddwn i'n meddwl y byddai hi'n berffaith ar gyfer y rôl, ac roeddwn i'n meddwl y byddai'n dod ymlaen mor dda â Cara. Roeddwn mor falch o’i gweld yn sicrhau’r rôl, ac rwyf mor falch o weld ei datblygiad yn parhau. Mae Lizzie wedi bod yn bleser gweithio gyda hi yn ystod ei lleoliad gwaith, ac mae’n aelod gwerthfawr o dîm Seapig, sy’n ehangu, ac yn parhau i fynd o nerth i nerth.”

Lizzie “Byddaf yn ddiolchgar am byth i Môn CF, gan eu bod yn ganolog i drawsnewid fy mywyd. Oherwydd Môn CF, roeddwn nid yn unig yn gallu cael gwaith gyda chwmni lleol o Ynys Môn, ond prynais gar i mi fy hun, enillais bentwr o hunanhyder, ac, ar ôl i’m un wythnos ar bymtheg o leoliad gwaith drwy Môn CF ddod i ben. Cefais gytundeb gwaith parhaol gyda Seapig, y cwmni y gosododd Môn CF fi gyda nhw i ddechrau!


Ers hynny rydw i wedi bod ar fwy na dwsin o gyrsiau, yn ennill cymwysterau achrededig, hefyd yn ennill cysylltiadau proffesiynol gwerthfawr ar hyd y ffordd. Rwy’n sefydlu sylfaen gadarn i adeiladu fy nyfodol arni.


Roedd pawb yn Môn CF mor gymwynasgar, cyfeillgar a phroffesiynol ond yn enwedig fy Swyddog Lleoliad Gwaith, Carys Jones, a oedd bob amser yno i helpu a chynghori, pryd bynnag yr oeddwn angen ei harbenigedd. Rydych chi wir wedi helpu i newid fy mywyd! Diolch yn fawr iawn, Môn CF!”

Comments


bottom of page