top of page

Gallwch Fancio arnom, Camu mewn i GIG CymruDros y flwyddyn ddiwethaf, mae Môn CF wedi bod yn gweithio'n agos gyda thîm Rhaglen Camu Mewn i Waith Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), gan ganolbwyntio ar gael pobl mewn i waith. Rydym yn ffodus iawn i gael partneriaeth unigryw gyda'r tîm a diddordeb ar y cyd o gael y bobl iawn i'r rôl fwyaf addas ar eu cyfer.


Mae Rhaglen Camu Mewn i Waith BIPBC yn cynnwys pob ymgeisydd yn cwblhau sawl modiwl, ac yna lleoliad 6 wythnos yn y BIPBC yn eu dewis faes - naill ai Cyfleusterau, Gweinyddiaeth neu Waith Cymorth Gofal Iechyd - yna'n arwain at gyfweliad gwarantedig gyda'r bwriad o sicrhau rôl o fewn y BIPBC.


Oherwydd y pandemig, ym mis Mawrth 2020, bu brwydr i weithwyr cymorth, ynghyd â'r frwydr hon daeth pwysau aruthrol i hyfforddi a pharatoi dechreuwyr newydd posibl yn briodol. Nid oedd yn bosibl bellach darparu hyfforddiant wyneb yn wyneb, felly gwnaethom addasu a datblygu'r broses hyfforddi i ddarparu'r holl hyfforddiant ar-lein. Ers addasu'r hyfforddiant ym mis Ebrill 2020, rydym wedi cael dau fewnlifiad o unigolion i'r rhaglen, ac rydym wedi cynorthwyo sawl person i gyflogaeth sefydlog a boddhaus yn ystod cyfnod o ansicrwydd mawr.


Dwy enghraifft o unigolion sydd wedi troi sefyllfa anodd yn gyfle yw Adam James Owen a Hannah Norbury sydd bellach yn gweithio ym Mhractis a Reolir y Bwrdd Iechyd, Meddygfa Cambria yng Nghaergybi, Ynys Môn.


Roedd Adam, o Gaergybi yn gweithio ym Mangor, gryn bellter i ffwrdd o'i gartref felly roedd yn treulio cryn dipyn o'i ddyddiau'n cymudo. Ymunodd Adam â'r rhaglen a sicrhau rôl derbynnydd; mae bellach yn cerdded i gwaith felly mae'n gwneud arbedion ar gostau teithio ac felly gall dreulio mwy o amser gyda'i deulu.Mae Hannah Norbury o Amlwch wedi sicrhau contract parhaol fel Derbynnydd/Cynorthwyydd Gweinyddol yn y feddygfa, dywedodd Hannah: “Fe wnes i ychydig o gyfweliadau trwy Môn CF, bob tro y gwnes i gyfweliad roeddwn i'n teimlo'n fwy hyderus. Fe wnaethant fy helpu i adeiladu fy sgiliau a rhoi mwy i mi siarad amdano yn fy nghyfweliadau, a helpodd i gynyddu fy hyder oherwydd roeddwn i'n teimlo bod gen i fwy i'w gynnig. Pan ddechreuais yn fy lleoliad chwe wythnos roeddwn yn ansicr iawn ohonof fy hun, roedd yn amgylchedd gwahanol, ond trwy wneud y lleoliad rhoddodd yr hyder i mi yn y gweithle i wedyn ymgeisio am swyddi eraill a arweiniodd at gael rôl barhaol yn y pen draw.Byddwn yn bendant yn argymell Môn CF i bobl eraill, fe wnaethant roi llawer o gefnogaeth i mi, cefais gymwysterau ychwanegol, fe wnaethant fy helpu i basio fy mhrawf gyrru, fe wnaethant fy helpu i gael swydd, roedd y cwrs GIG yn wych oherwydd rhoddodd yr hyfforddiant i mi, sydd ei angen er mwyn cael y swydd hon.”


Yn ogystal, mae gennym un cyfranogwr y cynigiwyd contract iddo fel Glanhawr Domestig yn Ysbyty Gwynedd ac sydd bellach yn y broses o wneud cais am ddyrchafiad i dîm glanhau dwys y Covid.


Oherwydd llwyddiant y rhaglen, bydd Môn CF yn parhau i weithio gyda thîm Camu i Mewn i Waith BIPBC ac yn edrych ymlaen at groesawu unigolion eraill i'r rhaglen a'u hannog i ffynnu yn eu gyrfa.


Bydd ein sesiynau GIG yn cael ei gynnal pob mis o Ionawr 2022.Comments


bottom of page