top of page

Camila Ramos secures role as Engineering Technician


Cafodd Camila gysylltu â Môn CF i ddechrau am gymorth cyflogaeth yn 2019. Mae Camila yn wladolyn Eidalaidd / Brasil a oedd wedi cymhwyso fel peiriannydd sifil yn y Brifysgol ym Mrasil o'r blaen.


Yn dilyn cyfarfod rhagarweiniol, cytunwyd ar gynllun tri cham rhwng Camila a'i fentor, Georgia, sef: Gwella ei sgiliau Saesneg, cael gwaith, a chanolbwyntio ar ddychwelyd i yrfa mewn peirianneg sifil.


Cynorthwyodd Mentor Camila ei chais am swydd ar gwrs i ddatblygu ei sgiliau Saesneg ac yna ei helpu i ysgrifennu CV. Cynhaliodd Georgia sawl cyfarfod un-i-un gyda Camila, gan ei chefnogi gyda gwahanol geisiadau am swyddi lleol sy'n arwain at ei chael yn llwyddiannus yn cael swydd dros dro yn Tesco.


Pan ddaeth swydd dymhorol Camila yn Tesco i ben, dychwelodd i Brasil am gyfnod byr. Ar ôl dod yn ôl i Ynys Môn, ail-ymgysylltu â Môn CF, ar y pryd, diweddarodd Georgia ei CV gyda'i chyflogaeth ddiweddaraf ac ail-flaenoriaethu nod Camila o ddychwelyd i'r maes Peirianneg Sifil.


Er bod Camila yn gymwys ac roedd ganddo flynyddoedd lawer o brofiad yn gweithio fel peiriannydd sifil, roedd yn ei chael hi'n anodd adennill cyflogaeth yn y maes hwn gan fod ei chymwysterau yn Portiwgaleg, felly nid oedd darpar gyflogwyr yn cydnabod ei thystysgrifau / gradd.


Mabwysiadwyd strategaeth gyda Camila i geisio cael rhywfaint o brofiad gwaith ar y safle yn lleol; Er mwyn cael mwy o wybodaeth am ddeunyddiau, sylweddau a dulliau Prydain. Cyrhaeddodd Georgia i gyflogwyr lleol am hyn, yn y cyfamser, roedd hefyd yn cynorthwyo Camila gyda cheisio cyllid a gwneud cais am ddatganiad o gymaroldeb NARIC a oedd yn ei galluogi i gael dilysu ei chymwysterau i safon y DU.


Ar ôl rhai wythnosau o gysylltu â chyflogwyr lleol, cysylltodd Peirianwyr CADARN Consulting Georgia yn Môn CF yn gwahodd Camila i gyfweliad. Derbyniodd Camila y cyfweliad a gweithiodd gyda'i mentor i sicrhau ei bod yn teimlo'n hyderus ac yn barod.


Yn dilyn y cyfweliad llwyddiannus, cafodd Camila gynnig prentisiaeth i astudio tuag at radd Meistr mewn Peirianneg Sifil. Er bod Camila yn awyddus i dderbyn y cynnig hwn, roedd ei thrwydded yrru ryngwladol wedi dod i ben ac roedd y llwybr bws i beirianwyr CADARN Consulting wedi cael ei derfynu oherwydd Covid 19 - yn golygu bod cludiant yn broblem. Yn benderfynol o oresgyn y rhwystr hwn, gweithiodd Môn CF i wneud hyn yn bosibl i Camila drwy ariannu ei phrofi theori a chwrs gyrru ymarferol dwys. Ers hynny mae Camila wedi pasio ei chwrs theori gyrru ac mae'n aros i ddechrau ei chwrs gyrru ymarferol. Cynorthwyodd Peirianwyr Condarn Consulting hefyd i gael y bws yn cael ei adfer i'w hadeiladau.


Mae Camila bellach yn gweithio'n llawn amser yn Peirianwyr Condarn Consulting ac mae'n derbyn cefnogaeth gan ei darparwr cyflogwr ac addysg i ennill gradd TGAU a Meistr Saesneg.


Dywedodd Georgia, Mentor Cymorth Cyflogaeth "Mae Stori Camila yn enghraifft wych o sut mae Môn CF yn cefnogi cleientiaid i gyrraedd nodau byr a hirdymor. Cafodd unrhyw 'glwydi' eu goresgyn gyda gwaith caled o Camila a chefnogaeth oddi wrthyf fy hun. Penderfyniad Camila i lwyddo yw y gellir cyflawni nodau proof! Da iawn Camila! "

תגובות


bottom of page