top of page

Agoriad Swyddogol 63 Stryd y Farchnad


Ers 2012, mae Cymunedau yn Gyntaf Môn wedi mynd ati i gefnogi pobl a busnesau lleol drwy gynnig gwasanaeth recriwtio proffesiynol a phecyn cymorth cyflogaeth – wedi'i deilwra'n benodol i ddiwallu anghenion pobl a mentrau Ynys Môn. Fel elusen sy'n eiddo i bobl Ynys Môn mae'n ymroddedig i ddarparu cymorth wedi'i deilwra i unigolion sy'n chwilio am waith neu sydd am gael help i ddatblygu eu gyrfa bresennol.


Cyflawnir hyn drwy roi Mentor i bob cwsmer sydd bob amser wrth law i arwain a chefnogi unigolion i gyflawni eu potensial. Mae hyn yn aml yn cynnwys defnyddio eu Tîm Hyfforddi mewnol eu hunain sy'n arbenigwyr wrth baratoi unigolion ar gyfer byd gwaith.


Mae Cymunedau yn Gyntaf Môn yn dibynnu'n helaeth ar ei pherthynas waith agos â chyflogwyr lleol ac asiantaethau partner er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i'r rhai sy'n chwilio am waith a'r gymuned fusnes ehangach. Mae ei becyn cymorth recriwtio am ddim i gyflogwyr lleol yn eu galluogi i gyfateb eu swyddi gwag ag ymgeiswyr addas a ddarperir gan Môn CF.


Cynhaliwyd y seremoni torri rhuban swyddogol gan faer Caergybi – y Cynghorydd Alan Williams – ynghyd â Kelsey Lowies, sydd wedi cael cefnogaeth lwyddiannus gan Môn CF i gyflawni ei nod o sicrhau swydd â thâl a all drawsnewid dyfodol ei theulu.


Wrth law hefyd i brofi'r digwyddiad dathlu roedd Albert Owen AS a Rhun ap Iorwerth AC yn ogystal â chynghorwyr tref a sir lleol.


Darparwyd cyllid i adnewyddu ac ymestyn swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf Môn gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol ac Adran Adfywio Llywodraeth Cymru ynghyd â chyfraniad gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.


Yn ogystal â'i bencadlys yng Nghaergybi, mae Cymunedau yn Gyntaf Môn yn darparu ei wasanaethau o ganolfannau yn Llangefni, Amlwch a Phorthaethwy.Comments


bottom of page