top of page
Kickstart Scheme Image

KICKSTART SCHEME For Employers

Mae Môn CF bellach yn derbyn ceisiadau gan gyflogwyr ar draws pob sector sydd am fod yn rhan o Gynllun Kickstart y Llywodraeth!

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth y DU wedi lansio Cynllun Newydd o’r new  ‘Kickstart’, gyda’r bwriad o helpu cyflogwyr a cheiswyr gwaith ifanc trwy leoliadau chwe mis sydd wedi eu hariannu’n gyfan gwbl; creu cannoedd ar filoedd o swyddi newydd i bobl ifanc ledled y wlad.

Penodwyd Môn CF yn Borth ar gyfer Cynllun Kickstart, i gynorthwyo cyflogwyr i ymgeisio a darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddi-waith - i'w helpu i gael profiad gwaith gwerthfawr, datblygu sgiliau newydd a chynyddu eu cyfleoedd am swyddi yn y dyfodol.

Ers mis Ebrill 2019, rydym wedi cefnogi dros 170 o drigolion Ynys Môn i gyflogaeth gynaliadwy gan eu helpu i basio dros 500 o gymwysterau achrededig.

Mae ceisiadau gan gyflogwyr eisoes ar y gweill, a rydym yn derbyn ceisiadau gan gyflogwyr ar draws pob sector ledled Ynys Môn a Gwynedd. Rydym yn cynrychioli cyflogwyr bach i ganolig sydd am gynnig un neu fwy o leoliadau Kickstart. Bydd Môn CF yn gweithio gyda busnesau lleol i grwpio 30 o leoliadau gyda'i gilydd a gwneud cais ar eu rhan.

Beth yw rôl Porth?

 • Cefnogi cyflogwyr na allant ddarparu 30 o leoliadau ar eu pennau eu hunain

 • Casglu gwybodaeth gan y cyflogwyr am y lleoliadau swyddi yr hoffent eu cynnig

 • Defnyddio’r wybodaeth hon i wneud cais ar-lein ar ran grŵp o gyflogwyr

 • Talu’r cyllid i gyflogwyr (er enghraifft cyflog y person ifanc)

Beth all Môn CF ei ddarparu?

 • Mynediad at y cyllid ar gyfer y lleoliad

 • Cefnogaeth ar gyfer gwaith/swydd a'r gefnogaeth hefo sgiliau sylfaenol

 • Pecynnau hyfforddi achrededig wedi'u teilwra

 • Cefnogaeth recriwtio a dewis rhestr fer o ymgeiswyr

Pa gyllid sydd ar gael?

 • Cyllid 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos

 • Hyd at £1500 am bob lleoliad gwaith tuag at eich costau trefnu’r lleoliad, cefnogaeth a hyfforddiant i’r gweithiwr Newydd

 • Cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol y cyflogwr

 • Cyfraniad cofrestru lleiafswm awtomatig y cyflogwr

Mae mwy o wybodaeth am gynllun Kickstart y Llywodraeth ar gael yma.

I gofrestru'ch diddordeb mewn bod yn rhan o gynllun Kickstart a chynnig un neu fwy o leoliadau chwe mis, wedi'u hariannu'n llawn, yna cwblhewch ein ffurflen gofrestru.

Fel arall, gallwch ein ffonio rwan ar 01407 762004 a gofyn am y ‘Tîm Cefnogi Kickstart’ neu e-bostio kickstart@moncf.co.uk

Kickstart Scheme banner for application
bottom of page