top of page

Ethan Byrne-Jones, 20 o Fetws Garmon yn sicrhau rôl llawn amser yn Colin Jones Plastering Ltd


Cyfeiriwyd Ethan at y prosiect Cynhwysiant Gweithredol gyda Môn CF gan ei Hyfforddwr Gwaith Credyd Cynhwysol JCP yng Nghanolfan Waith Caernarfon nôl ym mis Chwefror, gan fod angen cefnogaeth arno i chwilio a gwneud cais am swyddi.


Roedd Ethan yn wynebu rhwystrau lluosog a oedd yn ei atal rhag chwilio am waith fel diffyg sgiliau TG a diffyg hyder wrth lenwi ffurflenni cais.Yn ogystal, oherwydd byw mewn ardal wledig iawn, roedd trafnidiaeth gyhoeddus yn rhy anaml i'w defnyddio felly roedd angen swydd 'agos i'w chartref'.


Roedd Ethan wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu o'r blaen, roedd yn chwilio am waith yn y sector adeiladu ac roedd am gael cyngor ar sut i gael ei gerdyn CSCS.Oherwydd cyfyngiadau Covid 19 nid oedd llawer o ddarparwyr hyfforddiant yn gallu cyflwyno'r cwrs hwn, felly daeth darparwr hyfforddiant allanol a oedd yn darparu'r cwrs o bell.Cwblhaodd Ethan y cwrs Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu ac yn dilyn ei bresenoldeb fe'i hysbyswyd yn gyflym ei fod wedi pasio!


Yn dilyn y cwrs ac yn ennill ei gerdyn CSCS, llwyddodd Ethan i sicrhau lleoliad â chymorth â thâl i gwmni plastro lleol, Colin Jones Plastering Ltd.Roedd Ethan yn gallu cyrraedd ac o'r lleoliad gan ddefnyddio ei feic modur.Mae Ethan bellach wedi cwblhau ei leoliad gwaith â thâl 16 wythnos ac mae wedi cael ei gadw ymlaen mewn cyflogaeth amser llawn gyda Colin Jones Plastering Ltd.


Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda nhw yr wythnos diwethaf a dyma beth oedd ganddyn nhw i'w ddweud...


Colin o Colin Jones Plastering Ltd "Mae Môn CF wedi bod yn wych. Fe wnaeth Rhian fy helpu i sicrhau ymgeisydd o fewn wythnos i'm hymholiad a'm helpu i sicrhau plastrwr gwych yn Ethan.Mae Ethan wedi bod yn ardderchog, rwy'n hapus iawn, ac rwyf wedi ei gadw ymlaen mewn cyflogaeth amser llawn.Mae'r cyfan wedi gweithio'n wych i mi'n bersonol, ac rwy'n falch iawn o Môn CF a'r staff sydd wedi fy helpu, a'r gwasanaeth a ddarperir i mi fy hun fel busnes, mae wedi bod yn wych."


Ychwanegodd Ethan "Hoffwn ddiolch i Môn CF, sydd wedi fy helpu i sicrhau rôl lawn amser gyda Colin Jones Plastering Ltd a'm helpu gyda fy hyfforddiant.Diolch i'm mentor Rhian am fy helpu i chwilio ac am sicrhau fy lleoliad a diolch i Carys am yr holl gymorth a ddarperir drwy gydol fy lleoliad.Mae Cymunedau yn Gyntaf Môn wedi bod yn help enfawr i mi, ac rwy'n hapus iawn fy mod wedi sicrhau swydd amser llawn ac rwy'n mwynhau hynny'n fawr".


"Rwy'n llawer hapusach o fewn fy hun gan fy mod yn teimlo fy mod yn fwy annibynnol nawr fy mod yn ennill cyflog.Rwy'n mwynhau dod i gwaith bob dydd a phrofi sgiliau newydd.Mae fy mhrofiad gyda Môn CF wedi bod yn gadarnhaol iawn a byddwn yn ei argymell yn fawr i unrhyw un sy'n chwilio am waith".

תגובות


bottom of page